Föreläsning med Gunilla Ladberg 15 april kl 14:00 i Norra Sandsjö

Har du sömnproblem eller svårt att koppla av?

Söndagen 15 april 2018 kl.14.00, Norra Sandsjö församlingshem, (Nässjö kommun), föreläser Gunilla Ladberg, författare från Lidingö, om stress, sömnsvårigheter och att ge hjärnan arbetsro.

På upptäcktsfärd i hjärnan?

Gunilla Ladberg har många strängar på sin lyra, hon är fil.dr. i pedagogik, utbildare, författare m.m.

Hennes huvudsakliga arbetsområden är tre: flerspråkighet, den mänskliga hjärnan samt den trådlösa tekniken och dess destruktiva inverkan på hälsa och miljö. Hon har skrivit ett 20-tal böcker och ett stort antal mindre skrifter och artiklar.

Gunilla är mycket erfaren föreläsare, har talat till allt från några få till 1500 personer på mässor och torg. Hon driver också en blogg med fokus på hjärnan, kallad Hjärnbloggen. Se mer på ladberg.se

Varmt välkommen till Norra Sandsjö församlingshem (intill kyrkan), ca 1 mil norr om Sävsjö på länsväg 128.

Arrangör: Elöverkänsligas förening i Jönköpings län och Studieförbundet Vuxenskolan.

OBS! Var vänlig lämna kvar eventuell mobiltelefon i bilen.

Fri entré

Välkommen!

 

Medlemsbladet nr 5 – 2014

Ordförande har ordet:

egon-nyhetsbrevUnder senaste månaderna har en olustig verklighet cirkulerat kring Elöverkänsligas Förbund innehållande osakliga påhopp, ryktesspridning med mera. Som föreningens ordförande har jag därför känt en frustration över vad som kan verka som en maktkamp med smutskastning och förtal mellan några få.

Vår styrelse känner det angeläget att så fort vi har mer information gå ut med den till er medlemmar. Tills dess anser vi emellertid att det är klokast att avvakta så att korrekt information kan publiceras för att undvika att bidra till ytterligare spekulationer.

Enligt den information vi fått från Förbundsmötet på Kråmö i maj 2014, var det en bra dialog mellan styrelsen och länsombuden. Vi ser därför med tillförsikt på vad som kommer kunna åstadkommas under resten av året inom förbundet! …

Läs vidare >>

Medlemsbladet nr 4 – 2014

Amedlemsblad-nr-4-2014-thumblmedalsveckan är över, en vecka med mycket aktiviteter och information av de flesta slag!

I samarbete med ABF, erbjuder vi nu alla intresserade att gå studiecirkel under hösten kostnadsfritt. Ämnet för cirkeln är ”Hälsa & goda levnadsvanor”, där allergier och överkänslighet hamnar i fokus och vilken roll amalgam, el- och strålningsöverkänslighet spelar för vår hälsa.

Om detta och mycket mer i senaste nummer av medlemsbladet!

Info-blad 4-2014 (nätupplagan).

Utställning Vaggeryds bibliotek 18/8-12/9

elöverkänsligas-riksförbund-loggaVälkommen att besöka utställningen på Vaggeryds bibliotek 18 augusti – 12 september 2014.

Elöverkänsligas förening visar i en utställning om hur vi bäst hanterar trådlös teknik. Försiktighetsprincipen heter det på ren svenska, men alla har kanske inte har förstått innebörden.

Det finns många dolda risker och skador som inte lyfts fram i dagens media, tyvärr.
För att mobil teknik kan vara bra, behöver den inte klassas som ofarlig, utställningen riktas främst till barn, ungdom och vuxna.
Utställningen sker i samarbete med ABF.

VÄLKOMMEN och ta del av information och fakta!

Elöverkänsligas Förening och ABF i Jönköpings län

ABF-gör-en-annan-värld-möjlig

Mobilsändare en fara för hälsa och miljö

mobilmaster-stralskyddsstiftelsen

Strålskyddsstiftelsen – 2013-07-18 09:00

källa: http://www.stralskyddsstiftelsen.se/press/mobilmasters-stralning-en-fara-for-halsa-och-miljo

Strålskyddsstiftelsen har sammanställt forskning som visar att mobilmaster är en risk för hälsa och miljö och att svenska myndigheter lämnat felaktig information om kunskapsläget. Sammanställning får stöd av en ny undersökning från Iran som visar att mikrovågsstrålning från mobilmaster orsakar ökad förekomst av olika ohälsosymtom.

Totalt nio undersökningar har konstaterat att olika symtom som sömnstörningar, yrsel, huvudvärk, nedstämdhet, koncentrations- och minnesproblem, är vanligare bland närboende till mobilmaster (inom 300 m). Fem undersökningar har dessutom konstaterat ökad cancerrisk. Inga undersökningar har hittills genomförts av långtidseffekter av 3G, 4G eller trådlösa datanätverk.

Forskning har även visat att strålningen orsakar skador på djurlivet och växtligheten. Undersökningar har visat minskat fågelantal och förändrat beteende, kalvar har fått grå starr och växter får skador som tyder på stress.

I januari i år presenterades en internationell forskningssammanställning, Bioinitaitivrapporten[1], från 29 experter som gått igenom de senaste 5 årens forskning. Slutsats: strålning från mobilmaster innebär långsiktiga hälsorisker och riskerna har observerats vid nivåer långt under gällande gränsvärden för tillåten strålning som är vanligt förekommande i svenska hem i dag.

Strålskyddsstiftelsens nya sammanställningar visar att ansvariga myndigheter, Socialstyrelsen och Strålsäkerhetsmyndigheten, lämnat felaktig information om att det inte skulle finnas ”samlat vetenskapligt underlag”[2] som tyder på att strålning från mobilmaster innebär risker för människors hälsa eller miljön.

Trots att det svenska företaget Ericsson är världsledande på tillverkning av mobilbasstationer, har ingen undersökning genomförts i Sverige för att följa upp omfattande rapportering från människor som fått symtom av strålning från mobilmasterna. Det har inte heller genomförts någon uppföljande undersökning av rapporterad påverkan på djurliv eller växtlighet. Ingen undersökning finns tillgänglig som studerat korttids- eller långtidseffekter av 3G- eller 4G-utbyggnaden eller det omfattande införandet av trådlösa datanätverk i skolor och förskolor.

Strålskyddsstiftelsen, som bildats på grund av svåra brister i reglering av och information om risker med verksamheter och produkter som avger elektromagnetiska fält, uppmanar till kraftig sänkning av gränsvärdet. Det bör sänkas 1-10 miljoner gånger i likhet med slutsatserna av Bioinitiativrapporten från januari 2013 samt i likhet med rekommendationen från Salzburgs hälsomyndighet 2002.

– Vi ser tyvärr att de symtom och sjukdomar som upprepat kopplats till exponering för mikrovågsstrålningen ökar explosivt i befolkningen och bland barnen. Det är särskilt oroväckande att så många barn drabbats. Regeringen bär ett stort ansvar för hur strålskyddsfrågorna hanteras, säger Tore Fahlström, ordförande för Strålskyddsstiftelsen och som tidigare arbetat inom telekomindustrin.

Nordiska strålskyddsorganisationer kräver sänkta gränsvärden

Pressmeddelande 2013-02-04 (OBS! från februari)

Gällande gränsvärden för mikrovågsstrålning, som mobilstrålning och wifi, behöver sänkas omgående. Regering, riksdag och ansvariga myndigheter måste agera omedelbart för att skydda människor. Det kräver flera nordiska strålskydds- och handikapporganisationer mot bakgrund av att de senaste årens forskning klarlagt att gällande gränsvärden är otillräckliga som skydd mot hälsoeffekter.

Dagens gränsvärden är föråldrade. De skyddar endast mot omedelbara uppvärmningseffekter av 6 minuters exponering och utesluter alla andra effekter som kan uppstå efter längre tids exponering. Det innebär att gränsvärdet inte ger något skydd mot vanliga rapporterade effekter efter kronisk exponering, exempelvis sömnstörningar, minnesproblem, koncentrationsproblem och cancer.

De senaste årens forskning har helt klarlagt effekter under gällande gränsvärden. Det är slutsatsen av en forskningsgenomgång, Bioinitiativrapporten 2012, där 29 internationella experter från 10 olika länder, varav 7 från Sverige, har gått igenom över 1800 vetenskapliga studier. Barn, gravida samt blivande föräldrar är särskilt känsliga för riskerna.

Den nya rapporten sammanställd av internationella experter utan finansiella kopplingar till industrin, ger en allvarlig bild av hälsoriskerna med trådlös teknik.

Forskningen visar genomgående att risken för aggressiv hjärntumör och hörselnervstumör ökar vid användning av mobiltelefon och trådlös telefon. Därför klassades också strålningen år 2011 som möjligen cancerframkallande av WHO:s internationella cancerforskningsinstitut, IARC.

Strålningen kan skada våra celler, alltifrån hjärnceller till spermier, på många sätt. Ett dussintal nya undersökningar kopplar mobilstrålning till skador på spermier. En mobil i fickan eller i bältet, bärbara datorer, laptops och surfplattor med trådlös internetuppkoppling kan skada spermiers DNA, leda till missbildningar och svårigheter att få barn.

Det ofödda barnets utveckling kan också skadas då gravida använder mobiler eller bärbara datorer som kopplats upp med trådlöst internet. Hjärnans känsliga utveckling kan påverkas och senare yttra sig i beteendestörningar som ADHD, försämrat minne och inlärningsproblem.  Effekterna har observerats både i undersökningar av människor och i djurstudier.

Långvarig exponering kan resultera i psykisk ohälsa, svåra neurologiska sjukdomar och cancer. Upprepade undersökningar visar risk för sömn-, koncentrationsproblem, depressioner och huvudvärk. Hela 98 studier visar skadliga effekter på hjärnan och 9 visar ökad risk för Alzheimers eller demens av exponering för lågfrekventa elektromagnetiska fält.

Vi kan konstatera att de hälsorisker som Bioinitiativrapporten varnar för kan ha samband med den ökande ohälsan i samhället. Barn, ungdomar och unga vuxna i norden har aldrig tidigare sovit så dåligt och haft så dålig psykisk hälsa som i dag.

Strålskyddsstiftelsenoch Elöverkänsligas Förbund, Sverige, Folkets Strålevern och Foreningen for el-overfølsomme i Norge, samt föreningen Elöverkänsliga i Finland uppmanar regering, riksdag och ansvariga myndigheter att agera på den nya rapportens slutsatser och omedelbart vidtar åtgärder för att skydda människor. I synnerhet behöver de allra känsligaste, barnen, ungdomarna, de gamla, de som är sjuka med försämrat immunförsvar och de som är extra känsliga eller elöverkänsliga skyddas.

Vi kräver bland annat att

  • Användningen av trådlös teknik omedelbart stoppas i skolorna
  • Tydliga varningar till de allra känsligaste grupperna utfärdas
  • Människor som rapporterar symtom av strålningen måste tas på allvar och erbjudas skydd
  • Gränsvärdena sänks radikalt så att de skyddar också mot långtidsexponering

Tore Fahlström, ordförande
Strålskyddsstiftelsen (Sverige)

Per Segerbäck, ordförande
Elöverkänsligas Riksförbund (Sverige)

Sissel Halmøj, ordförande
Folkets Strålevern (Norge)

Solveig Glimsrød, ordförande
Foreningen for el-overfølsomme (Norge)

Erja Tamminen, ordförande
Elöverkänsliga i Finland (Finland)