Italiensk domstol har beslutat om informationskampanj gällande mobiltelefonanvändning

Pressmeddelande nr. 7

Publicerat 16 januari 2019

Gemensamt pressmeddelande av miljöministeriet samt utbildnings- och hälsoministeriet.

Förvaltningsdomstolen i Lazio-regionen bifaller kravet från Föreningen för förebyggande och bekämpning av elektrosmog att ministerierna för Miljö, Hälsa och utbildning samt Universitet och forskning inom sex månader ska ta fram en informationskampanj med råd gällande användning av mobiltelefoner.

De tre ministerierna välkomnar domstolsbeslutet, övertygade om att det finns ett behov av att öka medvetenheten i frågan och att främja förebyggande åtgärder.

Departementen har redan påbörjat arbetet med att upprätta en gemensam tidsplan för att möjliggöra uppföljning av arbetet i enlighet med vad som beslutats av förvaltningsdomstolarna.Orginaltext: http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_4_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=salastampa&p=comunicatistampa&id=5131

Mobilsändare en fara för hälsa och miljö

mobilmaster-stralskyddsstiftelsen

Strålskyddsstiftelsen – 2013-07-18 09:00

källa: http://www.stralskyddsstiftelsen.se/press/mobilmasters-stralning-en-fara-for-halsa-och-miljo

Strålskyddsstiftelsen har sammanställt forskning som visar att mobilmaster är en risk för hälsa och miljö och att svenska myndigheter lämnat felaktig information om kunskapsläget. Sammanställning får stöd av en ny undersökning från Iran som visar att mikrovågsstrålning från mobilmaster orsakar ökad förekomst av olika ohälsosymtom.

Totalt nio undersökningar har konstaterat att olika symtom som sömnstörningar, yrsel, huvudvärk, nedstämdhet, koncentrations- och minnesproblem, är vanligare bland närboende till mobilmaster (inom 300 m). Fem undersökningar har dessutom konstaterat ökad cancerrisk. Inga undersökningar har hittills genomförts av långtidseffekter av 3G, 4G eller trådlösa datanätverk.

Forskning har även visat att strålningen orsakar skador på djurlivet och växtligheten. Undersökningar har visat minskat fågelantal och förändrat beteende, kalvar har fått grå starr och växter får skador som tyder på stress.

I januari i år presenterades en internationell forskningssammanställning, Bioinitaitivrapporten[1], från 29 experter som gått igenom de senaste 5 årens forskning. Slutsats: strålning från mobilmaster innebär långsiktiga hälsorisker och riskerna har observerats vid nivåer långt under gällande gränsvärden för tillåten strålning som är vanligt förekommande i svenska hem i dag.

Strålskyddsstiftelsens nya sammanställningar visar att ansvariga myndigheter, Socialstyrelsen och Strålsäkerhetsmyndigheten, lämnat felaktig information om att det inte skulle finnas ”samlat vetenskapligt underlag”[2] som tyder på att strålning från mobilmaster innebär risker för människors hälsa eller miljön.

Trots att det svenska företaget Ericsson är världsledande på tillverkning av mobilbasstationer, har ingen undersökning genomförts i Sverige för att följa upp omfattande rapportering från människor som fått symtom av strålning från mobilmasterna. Det har inte heller genomförts någon uppföljande undersökning av rapporterad påverkan på djurliv eller växtlighet. Ingen undersökning finns tillgänglig som studerat korttids- eller långtidseffekter av 3G- eller 4G-utbyggnaden eller det omfattande införandet av trådlösa datanätverk i skolor och förskolor.

Strålskyddsstiftelsen, som bildats på grund av svåra brister i reglering av och information om risker med verksamheter och produkter som avger elektromagnetiska fält, uppmanar till kraftig sänkning av gränsvärdet. Det bör sänkas 1-10 miljoner gånger i likhet med slutsatserna av Bioinitiativrapporten från januari 2013 samt i likhet med rekommendationen från Salzburgs hälsomyndighet 2002.

– Vi ser tyvärr att de symtom och sjukdomar som upprepat kopplats till exponering för mikrovågsstrålningen ökar explosivt i befolkningen och bland barnen. Det är särskilt oroväckande att så många barn drabbats. Regeringen bär ett stort ansvar för hur strålskyddsfrågorna hanteras, säger Tore Fahlström, ordförande för Strålskyddsstiftelsen och som tidigare arbetat inom telekomindustrin.

Pressmeddelande: Ohälsotalen stiger i takt med utbyggnad/användning av trådlös teknik

(källa: http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/ohaelsotalen-stiger-i-takt-med-utbyggnad-anvaendning-av-traadloes-teknik-875508)

Socialförsäkringsminister Ulf Kristensson är oroad. ”Under slutet av 1990-talet och början av 2000-talet ökade sjukfrånvaron i Sverige kraftigt. Under samma tid skedde även en förskjutning i de diagnoser som orsakade sjukfrånvaron på så sått att andelen psykiska diagnoser ökade betydligt.”

Psykisk ohälsa har identifierats som ett av vår tids stora folkhälsoproblem av bl.a. OECD. Nu uppdrar regeringen åt ISF (Inspektionen för socialförsäkringen) att genomföra en analys av sjukförsäkringens utformning och tillämpning avseende psykiska diagnoser.

tradlos-teknik-ohalsa

Elöverkänsligas Riksförbund ser ett tydligt samband mellan utbyggnad/användning av trådlös teknik och de stigande ohälsotalen. Många av våra medlemmar är sjukskrivna på felaktiga grunder med psykisk diagnos. När läkarna inte kan ställa diagnos med gängse metoder och symtomen kvarstår eller förvärras, då återstår psykiatrin – ett slags ”sopstation” för sådant man inte kan eller vill förstå. Detta gör att den som drabbas av elöverkänslighet inte får tillgång till rehabiliteringsåtgärder utan fördrivs till ett liv i utanförskap. Idag hamnar också många barn i denna utsatta situation.

Detta visar på betydelsen av att få fram diagnoskod/kriterier för elöverkänslighet vilket skulle ge värdefull statistik och skapa möjligheter till rehabilitering samt förebygga att fler människor drabbas. Varje barn eller arbetsför vuxen som rehabiliteras är en vinst för samhället.

Vi vet av erfarenhet att många av vår tids vanliga ohälsosymtom dämpas eller försvinner i en lågstrålande miljö. Det kan gälla sömnproblem, rastlöshet, oro, yrsel, hjärtarytmier, blodtryckssvängningar, ADHD-symtom m.m.

Vi är allvarligt oroade för hela mänsklighetens framtid om utbyggnaden av den trådlösa tekniken får fortsätta utan hänsyn till alla väl kända hälsokonsekvenser. Det går inte att fortsätta förlita sig på ”experter” med starka intressekonflikter om vi ska kunna vända den nedåtgående hälsospiralen. Det lidande det medför för alla drabbade, är redan nu på orimliga nivåer. Detta är på väg att utvecklas till den största miljö- och hälsoskandalen någonsin.

Vi uppmanar regeringen att agera skyndsamt och tillsätta en oberoende expertutredning samt släppa fram den kunskap och erfarenhet som finns hos redan drabbade människor. Elöverkänsligas Riksförbund har viktiga pusselbitar i jakten på ohälsan och vi bidrar gärna med dem.

Elöverkänsligas Riksförbund
Mediagruppen

Marianne Ketti, ordförande Elöverkänsligas Riksförbund, tel: 0250-35115

media@feb.nu
www.feb.se