Pressmeddelande: Ohälsotalen stiger i takt med utbyggnad/användning av trådlös teknik

(källa: http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/ohaelsotalen-stiger-i-takt-med-utbyggnad-anvaendning-av-traadloes-teknik-875508)

Socialförsäkringsminister Ulf Kristensson är oroad. ”Under slutet av 1990-talet och början av 2000-talet ökade sjukfrånvaron i Sverige kraftigt. Under samma tid skedde även en förskjutning i de diagnoser som orsakade sjukfrånvaron på så sått att andelen psykiska diagnoser ökade betydligt.”

Psykisk ohälsa har identifierats som ett av vår tids stora folkhälsoproblem av bl.a. OECD. Nu uppdrar regeringen åt ISF (Inspektionen för socialförsäkringen) att genomföra en analys av sjukförsäkringens utformning och tillämpning avseende psykiska diagnoser.

tradlos-teknik-ohalsa

Elöverkänsligas Riksförbund ser ett tydligt samband mellan utbyggnad/användning av trådlös teknik och de stigande ohälsotalen. Många av våra medlemmar är sjukskrivna på felaktiga grunder med psykisk diagnos. När läkarna inte kan ställa diagnos med gängse metoder och symtomen kvarstår eller förvärras, då återstår psykiatrin – ett slags ”sopstation” för sådant man inte kan eller vill förstå. Detta gör att den som drabbas av elöverkänslighet inte får tillgång till rehabiliteringsåtgärder utan fördrivs till ett liv i utanförskap. Idag hamnar också många barn i denna utsatta situation.

Detta visar på betydelsen av att få fram diagnoskod/kriterier för elöverkänslighet vilket skulle ge värdefull statistik och skapa möjligheter till rehabilitering samt förebygga att fler människor drabbas. Varje barn eller arbetsför vuxen som rehabiliteras är en vinst för samhället.

Vi vet av erfarenhet att många av vår tids vanliga ohälsosymtom dämpas eller försvinner i en lågstrålande miljö. Det kan gälla sömnproblem, rastlöshet, oro, yrsel, hjärtarytmier, blodtryckssvängningar, ADHD-symtom m.m.

Vi är allvarligt oroade för hela mänsklighetens framtid om utbyggnaden av den trådlösa tekniken får fortsätta utan hänsyn till alla väl kända hälsokonsekvenser. Det går inte att fortsätta förlita sig på ”experter” med starka intressekonflikter om vi ska kunna vända den nedåtgående hälsospiralen. Det lidande det medför för alla drabbade, är redan nu på orimliga nivåer. Detta är på väg att utvecklas till den största miljö- och hälsoskandalen någonsin.

Vi uppmanar regeringen att agera skyndsamt och tillsätta en oberoende expertutredning samt släppa fram den kunskap och erfarenhet som finns hos redan drabbade människor. Elöverkänsligas Riksförbund har viktiga pusselbitar i jakten på ohälsan och vi bidrar gärna med dem.

Elöverkänsligas Riksförbund
Mediagruppen

Marianne Ketti, ordförande Elöverkänsligas Riksförbund, tel: 0250-35115

media@feb.nu
www.feb.se

 

Allt fler unga får lugnande medel

– den trådlösa tekniken kan bidra till psykisk ohälsa

Susanne Larsson, Epoch Times (05.04.2013 16:41)

http://www.epochtimes.se/articles/2013/04/05/24898.html

Användningen av antidepressiva och lugnande medel ökar bland unga. (Foto:AFP/Robert Sullivan)

Användningen av antidepressiva och lugnande medel ökar bland unga. (Foto:AFP/Robert Sullivan)

Användningen av antidepressiva och lugnande medel ökar bland unga. Även förskrivningen av sömnmedel till barn har ökat dramatiskt. Det finns forskning som visat på att den ökade användningen av internet, datorer och mobiler kan vara en bidragande orsak till sömnstörningar och psykisk hälsa bland unga. 

Enligt siffror som Ekot i SR tagit del av från Nätverk för läkemedelsepidemiologi (Nepi) var antalet personer i åldersgruppen 20 till 24 år som hämtade ut minst ett lugnande läkemedel mellan 2006 och 2012 drygt 20 600, en ökning med 70 procent. För antidepressiva läkemedel var motsvarade siffra 50 procent.

Vid samtalsterapi bör läkemedel undvikas

Användning av läkemedel vid psykisk ohälsa kan vara otillräcklig och i värsta fall leda till läkemedelsberoende.

Enligt riktlinjer från Socialstyrelsens när det gäller behandling för ångestsyndrom hos vuxna rekommenderar man ”till exempel psykologisk behandling med kognitiv beteendeterapi, och samtalsterapi, där bedömd effekt anses god. Däremot läkemedelsbehandling med lugnande medel bör hälso- och sjukvården inte erbjuda då”, skriver Ekot.

Nu planerar Läkemedelsverket att se över förskrivningen av läkemedel till unga.

Även användningen av sömnmedel bland barn har visat en oroväckande ökning. Svenska Dagbladet rapporterade i januari i år, att antalet barn som fått sömnmedel utskrivet uppgått till drygt 11 000, en ökning med 170 procent på sex år, enligt statistik från Socialstyrelsen.

Missbruk av internet, datorer och mobiler kan leda till psykiska besvär

Forskare vid School of Medicine i Sydney och University of Notre Dame, Fremantle, i Australien har i samarbete med forskare vid School of Medicine Guangzhou, Kina, studerat användning av internet och psykiska problem bland 1041 tonåringar i Kina.

De kom fram till att det finns en tydlig koppling mellan benägenheten att utveckla depression, sömnproblem, aggressivt beteende och och missbruk av internet.

Studien som utfördes 2010 har publicerats i tidskriften Archives of Pediatrics & Adolescent.

Även en senare studie som utförts av psykologen Sara Thomée och hennes forskarkollegor vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, har undersökt hur den psykiska hälsan påverkas hos unga som använder datorer och mobil.

Till grund för undersökningen ingick bland annat enkätsvar från 4 100 unga i åldern 20-24 år samt intervjuer med 32 unga höganvändare av datorer och mobiler.

Resultatet visar på en tydlig koppling mellan stress, sömnproblem, psykisk ohälsa och ett intensivt användande av mobiltelefoner och datorer.

Många unga sitter ofta uppe på nätterna vid datorn utan att ta pauser vilket medför inte bara sömnstörningar utan även stress och psykisk ohälsa.

Elektromagnetisk strålning – en riskfaktor

Det finns även experter som ser den ökade exponeringen för elektromagnetisk strålning som en allvarlig risk för ohälsa bland unga.

Tore Fahlström, ordförande för Strålskyddsstiftelsen, med bakgrund från elektronik- och telekomindustrin, säger till Epoch Times:

– Vi har drabbats av en epidemi av psykisk ohälsa och sömnsvårigheter, samtidigt som strålningen från trådlös teknik tillåtits öka okontrollerat i vår miljö. Ansvariga myndigheter har gått som katten runt het gröt och undvikit den mest uppenbara faktorn.  Det finns en stor mängd forskning som tydligt har visat att strålningen har en skadlig inverkan på den psykiska hälsan.

Tore Fahlström är allvarligt oroad för strålningen och fastslår att det är bråttom att informera om riskerna och även agera:

-Strålningen stressar hjärnan, orsakar sömnsvårigheter och huvudvärk samt påverkar de hormoner och välbefinnandesubstanser som är viktiga för psykisk hälsa. Människor som exponeras mycket för strålning från mobilmaster eller använder mobilen mycket har också sämre psykisk hälsa. Vi måste informera den breda allmänheten om riskerna och sätta in akuta åtgärder för de drabbade. Vi har inte råd att vänta.